За партньорите

Водещ бенефициент:

Община Свищов

Ул. Цанко Церковски, 5250, Свищов, Област Велико Търново

www.svishtov.bg

тел.: +359 631/60 854, 60 688,

факс: +359 631/60 504,

ел. поща: [email protected]

 

Бенефициент 2:

Териториална Административна Единица град Зимнич,

Ул. Гюргево 1, 145400, Зимнич, Окръг Телеорман

www.orasulzimnicea.ro

тел.: +40 247 366 431,

факс: +40 247 366 780,

Ел. поща: [email protected]

Проекта „Uniform standards, enhanced coordination – common security” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Стойност на приноса от ЕС: 840 993,87 евро

www.interregrobg.eu

Comments are closed.