За проекта

 

Проектът “Uniform standards, enhanced coordination – common security” – USES обхваща община Свищов и град Зимничя, разположени един срещу друг на река Дунав. Общото население е около 65 000 жители. Около Свищов и Зимнич съществуват отдалечени селища, за които адекватната и навременна реакция, която често засяга човешки живот и съдби, е от особено значение. Поради отдалечеността на населените места в този район, времето за реакция на спасителните служби се удължава с около 30-40 минути, в зависимост от метеорологичните условия. Тежки автомобилни катастрофи на главните пътища, пожари от битов характер, сезонните усложнения в земеделските земи и гори в района, спешни медицински случаи и отдалечеността им от екипите за спешни случаи.

 

При бедствия, аварии и катастрофи първите няколко минути са най-важни за овладяване на критичната ситуация и първа помощ. Първичната помощ на жертвите, докато основните сили и хора не пристигнат от съответните компетентни институции би намалило фаталните случаи.

 

Идеята на проекта е да оборудва първия български кризисен център за борба с пожари, бедствия и катастрофи, разработен с цел бързо и адекватно реагиране на аварийни ситуации в по-отдалечените райони на община Свищов и службата за извънредни ситуации в Зимничя, за да се създаде огледален модел на румънска територия.

 

Кризисният център реагира бързо и адекватно за справяне с извънредни ситуации: инциденти с пожарна кола, инциденти с линейки, първа помощ при катастрофи и домашни случаи и превоз на ранени, болни и труднодостъпни хора до болници;

 

Тъй като проектът има за цел да обслужва всички жители в зоната на проектната програма и съгласно регламента за установяване, всички мерки за защита в областта на наводнения, гори, земетресения, битови и всяка една, която може да бъде подпомогната са в обхватът на кризисния център.

 

Трансграничният подход, прилаган от проекта, подчертава:

  • основни концепции, базирани на местни, регионални, национални и международно приети подходи и познания за защита и управление на извънредни ситуации;

  • основните съображения за устойчиво и ефективно управление на извънредни ситуации;

  • разработване на насоки за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации въз основа на процеси и дейности, инициирани в рамките на проекта USES

Чрез споменатия подход ще подобрим защитните мерки и оборудване, капацитета за управление при извънредни ситуации и трансграничното сътрудничество;

 

Защитата и безопасността на населението е национална политика и отговорност на местните, регионалните и националните власти, в характера на специализираните институции. Създаването на допълнителни центрове, осигуряващи адекватни отговори и помощ в такива случаи, са израз на добра грижа за населението и спомагат за укрепване на доверието в социалната функция на държавата и нейните институции.

 

Бюджет на проекта: 989 404,57 евро

Проекта „Uniform standards, enhanced coordination – common security” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Стойност на приноса от ЕС: 840 993,87 евро

www.interregrobg.eu

Comments are closed.