Новини и събития

Финални пресконференции в Свищов (16.10.2020) и Зимнич (14.10.2020)

Пресконференция 11.12.2018

Пресконференция 19.02.2019

Проекта „Uniform standards, enhanced coordination – common security” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Стойност на приноса от ЕС: 840 993,87 евро

www.interregrobg.eu

Comments are closed.