Проектни дейности

 

Управление на проектa

 

По време на подготвителния етап и двамата партньори по проекта са работили по подготовката на проекта еднакво, а дейностите по изпълнение са обсъдени и одобрени. По обсъжданите теми са се съгласили да имат собствен персонал за периода на изпълнение представляващ: ръководител на проекта, мениджър обществени поръчки, координатор на проекта, асистент комуникации, финансов асистент, технически асистент и асистент обществени поръчки.

Екипът за управление на проекта ще ръководи тръжните процедури през първите месеци от периода на изпълнение и ще договаря доставчици на услуги в съответствие с предложените дейности по проекта.

 

Съвместно партньорство

 

Съвместното партньорство ще бъде създадено чрез няколко технически срещи на проекта с цел изясняване и разработване на техническа документация и препоръки за:

 

1. Разработване на насоки за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации въз основа на процеси и дейности, започнати в рамките на проект USES;

 

2. Проектиране и разработка на съвместен план покриващ устойивост при бедствия и кампании за смекчаване на последиците и повишаване на осведомеността за трансграничното население относно опасностите и риска със следните очаквани резултати от програмата:

  • – управление на опасностите и текуща спасителна служба за мерки за предотвратяване на наводнения, система за управление на риска и трансгранични спасителни услуги / системи;
  • – съвместно предотвратяване и управление на риска от бедствия като един от основните трансгранични приоритети;
  • – да подобри споделеното управление на общите рискове на трансгранично равнище;

 

3. Ръководство за превенция и известяване на румънски и български език ;

 

Оборудване, превозни средства и инвентари

 

Основно проектът на USES има за цел закупуване на специфично оборудване, превозни средства и инвентари за предотвратяване на аварийни ситуации (моторни превозни средства, специфично ремарке, трактор, водоноска, автовишки, бобкат, багер и други )

Закупуване на оборудване и услуги за подобряване на кризисния център в Овча могила, Създаване на учебен център в рамките на Кризисния център в Овча могила, Индивидуално оборудване и лични предпазни средства, превозни средства и специфични инвентаризации, противопожарна техника и аварийно спасителни съоръжения.

 

Комуникация

 

Комуникационните дейности са важни за повишаване на осведомеността на резултатите от проекта до целевата група на ниво Програма и в същото време за широката общественост, включително организации за подкрепа на бизнеса, групи по интереси, включително НПО, местни публични власти, национални публични органи, регионални публични органи, секторни агенции и и т.н. Ние разработихме опростена комуникационна кампания за двамата партньори, в която включихме: пресконференции, ролъпи, външни банери, листовки, ноутпади, химикалки, флаш памети, уеб страница и реализация на онлайн платформа;

 

Проекта „Uniform standards, enhanced coordination – common security” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Стойност на приноса от ЕС: 840 993,87 евро

www.interregrobg.eu

Comments are closed.